Articles

Универзитет у Крагујевцу - Економски факултет - Економија - ОАС -ДХ

Студијски програм - Економија

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке

Научна област - Економске науке

Диплома/титула - Дипломирани економиста

Ниво студија - ОАС- основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу- Економски факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_Knjiga_Predmeta  ција о модулима - Нема модулаhttp://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_Knjiga_Predmeta ција о модулима - Нема модулаhttp://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_Knjiga_Predmeta ција о модулима - Нема модулаhttp://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_Knjiga_Predmhttp://www.ekfak.kg.ac.rs/OASOE_Knjiga_Predmeta

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Савремено конципиран студијски програм пружа могућност будућем стручњаку да на компетентан начин учествује у моделирању и анализи комплексних елемената привредног система и његових саставних делова – креирање економске политике, како на нивоу националне економије, тако и на нивоу појединачних привредних грана, аналитичко-плански послови у предузећима, банкама, осигуравајућим друштвима, у јавним службама, у области међународних економских односа и сл. Похађањем студијског програма студент стиче широку основу знања и вештина из области економије, које треба да га учине способним да индивидуално и у тиму допиринесе решавању конкретних проблема из области економије, као и да му пружи адекватну основу за наставак студија.
У оквиру студијског програма постоје два модула: Општа економија и Финансије, берзе и банкарство. Избор модула се врши после прве године студија.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Модул Општа економија обезбеђује студентима стицање одговарајућих компетенција у области економске анализе и политике, које омогућавају оспособљеност за аналитички рад у предузећима и финансијским институцијама, рад у консултантским кућама, рад на формулисању и вођењу пројеката у државној управи, рад на формулисању циљева и мера економске политике (на локалном и републичком нивоу), итд.
Студенти који заврше модул Општа економија биће оспособљени да обављају послове економисте – аналитичара у предузећима јавног сектора, послове предвиђања макроекономских кретања, послове у банкама, осигуравајућим друштвима, органима државне управе и локалне самоуправе, удружењима, послове научно-истраживачког рада, итд.
Модул Финансије, берзе и банкарство, обезбеђује стицање знања из области монетарног система и монетарне политике, банкарског пословања, организације и функционисања финансијског тржишта, берзанског пословања, осигурања и делатности институционалних инвеститора. Студенти се оспособљавају за рад на робним и финансијским берзама, у банкама и другим финансијским организацијама, брокерским и дилерским кућама, инвестиционим фондовима, државној управи, пореској управи, итд.
Студенти који заврше модул Финансије, берзе и банкарство оспособљени су да обављају послове: портфолио менаџера, економисте у међународним финансијским организацијама, актуарске послове, банкарске послове, послове брокера на берзи, финансијског инспектора, финансијског стручњака, стручног сарадника у органима државне управе и локалне самоуправе и сл.

Извори података

Сајт факултета: http://www.ekfak.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:http://www.ekfak.kg.ac.rs/osnovne_akademske_studije?q=osnovne_nast_plan_sp_ekonomija

мај 2014.