Articles

Универзитет у Крагујевцу - Агрономски факултет - Воћарство и виноградарство - ОАС - ТТ

Студијски програм - Воћарство и виноградарство

Научно поље - Техничко-технолошке науке

Научна област - Биотехничке науке

Диплома/титула - Дипломирани инжењер пољопривреде

Ниво студија - ОАС- Основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Чачак, Универзитет у Крагујевцу- Агрономски факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.afc.kg.ac.rs/images/stories/Akreditacija2013/OAS_Vocarstvo_i_vin/Prilozi/Prilog%205.2.pdfција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Основне академске студије ВОЋАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА трају 4 године (8 семестара).Основна сврха ових студија је да се студенти упознају са oсновним наукама из групе Академско-општеобразовних и Теоријско-методолошких предмета као и да формира високо оспособљене стручњаке за рационалну и одрживу пољопривредну производњу, са акцентом на воћарску и виноградарску производњу, по европским и светским стандардима. Ови стручњаци треба да буду оспособљени за примену савремених технологија у овом сегменту укупне пољопривредне производње, за њену одговарајућу организацију, са максимално могућим позитивним економским резултатима. Они треба да познају и алтернативне технологије производње воћа и грожђа, као и технологију производње неконвенционалних врста, које имају привредни значај. Сврха овог студијског програма је и да студентима пружи основна знања из области безбедности и заштите на раду, како би, својим радом, допринели спречавању настајања повреда радника. Циљ је и да се студенти упознају са основама механизације, како би технолошка решења из ове области могли успешно да примене у пракси са циљем да се уштеди људски рад и допринесе рентабилности, продуктивности, профитабилности и ефикасности производње воћа и грожђа.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Дипломирани инжењери пољопривреде - воћарство и виноградарство, студијског програма ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО су обучени и надлежни да решавају реалне практичне и оперативне проблеме из области савремене технологије гајења воћака и винове лозе, као и за наставак свог усавршавања и школовања, ако се за то определе.
Стечено знање, студенту завршених основних академских студија, обезбеђује стручност, односно компетенције за рад на:

  • Сопственим газдинствима, тј. засадима воћа и винове лозе,
  • Задругама, кооперативама и удружењима која се баве воћарско-виноградарском производњом,
  • Прерађивачким капацитетима који располажу сопственом производњом сировина (хладњаче за складиштење и чување воћа и грожђа, погони за примарну прераду воћа и грожђа и сл.),
  • Предузетничким организацијама и тзв. консалтинг агенцијама,
  • Саветодавним стручним службама,
  • Средњошколском образовању,
  • Високошколском образовању,
  • Научним институтима, и
  • Ресорним Министарствима.

Извори података

Сајт факултета: http://www.afc.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:http://www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/studije/osnovne-akademske-studije/vocarstvo-i-vinogradarstvo

мај 2014.


vodic-kroz-diplome