Articles

Универзитет у Крагујевцу - Факултет педагошких наука - Васпитач у домовима - МАС- ДХ

Студијски програм - Васпитач у домовима

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке

Научна област - Педагошке и андрагошке науке

Диплома/титула - Мастер васпитач

Ниво студија - МАС- мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова -120

Место где се изводи студијски програм - Јагодина, Универзитет у Крагујевцу- Факултет педагошких наука

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предметаhttp://www.pefja.kg.ac.rs/predmeti.html

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм конципиран је тако да обезбеђује стицање знања за реализацију постављених циљева у васпитно образовном раду и обављање истраживачког рада у педагошкој пракси. Студент је компетентан у областима које су релевантне за непосредни васпитно-образовни рад у домској институцији, а односе се на педагошке, андрагошке, психолошке и социолошке науке, што се огледа у структури студијског програма.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем студијског програма студенти стичу:
Опште компетенције:

  • планирања, програмирања и остваривања васпитно-образовног рада;
  • разумевања повезаности између циљева, задатака, садржаја, метода и облика
  • рада у домовима;
  • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица одређених ситуација у непосредном васпитном раду са децом и омладином – васпитаницима у домовима и другим специјализованим васпитно-образовним установама;
  • пројектовања и реализације примењених и акционих истраживања из области домског васпитања и образовања;
  • критичког и самокритичког мишљења и приступа раду;
  • рефлексије, критичког процењивања и усавршавања сопствене васпитне праксе;
  • комуникационих способности и вештина, као и сарадње са регионалним, државним и међународним стручним окружењем и
  • у погледу проналажења начина и техника планирања стручног усавршавања.

Извори података

Сајт факултета: http://www.pefja.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:http://www.pefja.kg.ac.rs/mas_dv.html

мај 2014.


vodic-kroz-diplome