Articles

Универзитет у Крагујевцу - Педагошки факултет - Васпитач у предшколским установама - МАС- ДХ

Студијски програм - Васпитач у предшколским установама

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке

Научна област - Педагошке и андрагошке науке

Диплома/титула - Мастер васпитач

Ниво студија - МАС- мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова - 60

Место где се изводи студијски програм - Јагодина, Универзитет у Крагујевцу- Факултет педагошких наука

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.pefja.kg.ac.rs/predmeti.html

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Сврха студијског програма јесте образовање високопрофесионалног и стручног васпитачког кадра за рад са децом у предшколским установама. Суштина овог програма се огледа и у повезивању стечених знања, умења и искустава студената, у домену педагошко-методичке теорије и праксе, са системом савременогинституционалног предшколског васпитања и образовања. Посебно важан аспект студијског програма представља и оспособљавање студената за самосталан истраживачки рад, који подразумева проширивање и продубљивање знања, у функцији њихове припреме за планирање, организацију и евалуацију истраживачких активности, као и учешће у истраживачким пројектима, који имају за циљ унапређивање система савременог предшколског васпитања и образовања.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

  • темељно познавање и разумевање карактеристика и законитости учења и развоја деце предшколског узраста;
  • квалитетна методичка знања и умења за организацију активности са децом у предшколској установи;
  • спремност за квалитетну организацију активности са децом у предшколској установи, у складу а захтевима савремених курикулума;
  • спремност за квалитетну реализацију Општих основа предшколског програма;
  • оспособљеност за посматрање и праћење дечјег развоја;
  • оспособљен је за евалуацију сопствене праксе и критичку рефлексију;
  • преузима одговорност за свој професионални развој и развој предшколске установе;
  • разуме значај целоживотног образовања и континуирано се професионално усавршава;
  • познаје националне законе и подзаконске акте у образовању и
  • познаје методе и технике педагошких истраживања и оспособљен је да користи резултате истраживања за унапређивање праксе.

Извори података

Сајт факултета: http://www.pefja.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:http://www.pefja.kg.ac.rs/mas_pv.html

мај 2014.


vodic-kroz-diplome