Articles

Универзитет у Крагујевцу - Учитељски факултет - Учитељ - МАС - ДХ

Студијски програм - Мастер учитељ

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке

Научна област - Педагошке и андрагошке науке

Диплома/титула - Мастер учитељ

Ниво студија - МАС- мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова - 60

Место где се изводи студијски програм - Ужице, Универзитет у Крагујевцу- Учитељски факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.ucfu.kg.ac.rs/Akreditacija%20stud%20programa/Kniga%20pred%20i%20nas/Master%20Ucitelj/Prilog%205.2%20MU.pdf  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Циљеви студијског програма за стицање академског назива Мастер учитељ су:

  • стицање додатних знања са циљем проширивања и систематизације знања стечених на основним академским студијама и на тој основи развој критичког мишљења и способности примене знања;
  • оспособљавање за примену знања у решавању конкретних проблема у васпитно-образовној пракси и областима дидактичко-методичких наука;
  • оспособљавање за решавање сложених проблема користећи се интегрисаним знањем из бројних научних области и дисциплина које се изучавају на Факултету;
  • оспособљавање за истраживање васпитно-образовне праксе у школи и примену утврђених резултата;
  • оспособљавање за ефикасну дидактичко-методичку евалуацију и критичко промишљање сопственог рада;
  • овладавање разноврсним начинима самосталног образовања и перманентног стручног усавршавања.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

После завршених мастер академских студија студент може да: компетентно планира и реализује све облике васпитно-образовног рада у млађим разредима основне школе; проучава, истражује и унапређује васпитно-образовни рад у школи; планира и организује методичка истраживања; прати и примењује стручна научна достигнућа из области педагогије и наставе предмета у разредној настави; врши дисеминацију стручних и научних знања и тако подиже образовни и културни ниво своје средине.

Извори података

Сајт факултета: http://www.ucfu.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:http://www.ucfu.kg.ac.rs/master%20studije.htm

мај 2014.


vodic-kroz-diplome