Articles

Универзитет у Крагујевцу - Учитељски факултет - Учитељ - ОАС - ДХ

Студијски програм - Учитељ

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке

Научна област - Педагошке и андрагошке науке

Диплома/титула - Дипломирани учитељ

Ниво студија - ОАС- основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Ужице, Универзитет у Крагујевцу- Учитељски факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.ucfu.kg.ac.rs/Akreditacija%20stud%20programa/Kniga%20pred%20i%20nas/Ucitelj/Prilog%205.2%20U.pdf  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Сврха студијског програма Учитељ је образовање и припремање студената за рад у млађим разредима основне школе. Студијски програм обезбеђује студентима знања из општеобразовних теоријско-методолошких, научних (уметничких) и стручно-апликативних предмета, као и унапређивање теорије и праксе васпитања и образовања и њихову међуповезаност.
На Факултету се велика пажња поклања професионалној пракси студената у којој је нагласак на повезивању научних и примењених знања.
После усвајања потребних знања и овладавања вештинама студенти су спремни за рад у основним школама.

Поред основног циља, стицање одговарајућих научних, стручних и уметничких знања ивештина, студијски програм омогућава будућим учитељима да развијају креативне способности и овладавање специфичним практичним вештинама (хорско певање, беседништво, литерарно стваралаштво...), које су потребне за обављање професије.
Студенти на Факултету стичу три врсте знања:

  • знања за праксу (академска, формална знања и теорије која су битна за професију учитеља),
  • знања у пракси (практична знања која стичу у оквируметодика и хоспитовања пошколама),
  • знање о пракси (промишљање о сопственој пракси и истраживање сопствене праксе у школи, разреду, часу).

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Oпште компетенције:
Изражава се у складу са правилима српског језика и језика на коме изводи наставу, поседује основна знања из научних и уметничких области, зна један страни језик, поседује информационо-технолошку писменост, оспособљен је за решавање проблема и самостално доношење одлука, оспособљен за тимски рад, поштује универзалне људске и националне вредности, поседује одређене личне особине (аутономност, иницијативност, посвећеност позиву отвореност за сарадњу, креативност...).

Стручне компетенције:
Наставна област, предмет и методике наставе: зна научну дисциплину којој предмет припада, зна и разуме садржај наставног предмета, оспособљен је за самостално планирање, реализацију и евалуацију наставе и постигнућа ученика млађег школског узраста, уз уважавање образовних стандарда, оспособљен је за квалитетно и успешно остваривање разноврсних наставничких улога (планер, организатор, дијагностичар, терапеут, евалуатор), дидактичко-методичко обликовање садржаја наставе уз примену савремене наставне технологије (наставна средства, наставне методе, облици рада, наставни системи).

Поучавање и учење: зна, разуме, конкретизује и остварује циљеве и задатке васпитно-образовног рада, примењује разноврсне стилове, стратегије учења, различите социолошке облике и методе наставног рада, засноване на уважавању усрасних карактеристика ученика и индивидуализацији васпитно-образовног рада. Оспособљен је да подстиче, негује и развија позитивне односе у одељењу поштујући принцип социјализације усклађен са развојним карактеристикама ученика исте узрасне доби.

Подршка развоју личности ученика и вредности социјалне инклузије: познаје, разуме и уважава индивидуалне карактеристике и разлике између ученика, негује и развија самопоштовање, самопоуздање и одговорност ученика, препознаје вредносне оријентације ученика и подстиче развој хуманистичких вредности, оспособљен је за унапређивање и заштиту физичког и менталног здравља ученика.

Комуникација и сарадња: оспособљен је за конструктивну интеракцију са ученицима и између ученика, родитеља, колега и локалнe заједницe.

Самоевалуација и професионални развој: оспособљен је критичку рефлексију и саморефлексију и уме исту да развија код ученика, преузима одговорност за свој професионални развој.

Извори података

Сајт факултета: http://www.ucfu.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:http://www.ucfu.kg.ac.rs/DOKUMENTA/studijski%20program%20osnovnih%20studija%201stepen%20ucitelj.pdf

мај 2014.


vodic-kroz-diplome