Articles

Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам - Менаџмент у туризму - МАС - ДХ

Студијски програм - Менаџмент у туризму

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке

Научна област - Менаџмент и бизнис

Диплома/титула - Мастер менаџер

Ниво студија - МАС - мастер академске студије 

Број ЕСПБ бодова - 60

Место где се изводи студијски програм - Врњачка Бања, Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/2012-06-03-14-29-15  ција о модулима - Нема модулаhttp://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/2012-06-03-14-29-15

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Сврха студијског програма дипломских академских студија МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ, јесте образовање студената из области туризма на нивоу дипломских академских студија - мастер, које обезбеђује продубљивање знања у следећим областима:

  • Макроекономски, микроекономски и глобални аспекти туризма;
  • Маркетинг и менаџмент у туризму;
  • Одрживост туризма и заштита животне средине;
  • Управљање развојем туристичких дестинација;
  • Организовање туристичких манифестација;

Завршавањем овог студијског програма, студент стиче комплекснија знања и вештине у области туристичке привреде. Стечена знања и вештине чине студента кометентним да индивидуално и као члан тима решава конкретне проблеме у области туристичке дестинације, туристичке агенције, у органима државне управе. Студије студенту пружају добру основу за наставак свог стучног и научног усавршавања и за проширивање софистицираних знања у разним областима туризма.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Након завршетка студијског програма мастер академских студија Менаџмент у туризму, студент је оспособљен за рад у туристичким предузећима, и другим институцијама, у органима државне управе, за рад на формулисању и вођењу пројеката у државној управи, за рад на формулисању мера у погледу унапређења услова функционисања и остваривања успешнијих туристичких задатака. Компетенције, стечене на мастер академским студијама Менаџмент у туризму, омогућавају студентима и да наставе са научно истраживачким радом.

Извори података

Сајт факултета: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/2012-06-03-14-29-15

мај 2014.


vodic-kroz-diplome