Articles

Универзитет у Крагујевцу - Факултет медицинских наука - Интегрисане академске студије медицине - ИАС - МД

Студијски програм - Интегрисане академске студије медицине

Научно поље - Медицинске науке

Научна област - Медицинске науке

Диплома/титула - Доктор медицине

Ниво студија - ИАС - интегрисане академске студије

Број ЕСПБ бодова - 360

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Факултет медицинских наука

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.medf.kg.ac.rs/akreditacija/oglasna_tabla/medicina/tabele/Knjiga%20predmeta.pdf  ција о модулима - Нема модулаhttp://www.medf.kg.ac.rs/akreditacija/oglasna_tabla/medicina/tabele/Knjiga%20predmeta.pdfhttp://www.medf.kg.ac.rs/akreditacija/oglasna_tabla/medicina/tabele/Knjiga%20predmeta.pdfhttp://www.medf.kg.ac.rs/akreditacija/oglasna_tabla/medicina/tabele/Knjiga%20predmeta.pdf

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Основни циљ овог студијског програма је да омогући развој медицинске научне мисли кроз истраживање и образовање лекара да самостално обављају делатности везане за дијагностику, превенцију болести, лечење и унапређење стандарда здравствене заштите људи. Крајњи циљ овог програма је стварање квалитетних стручњака и научника у области биомедицине, који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде. 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • аналитичког размишљања у решавању медицинских и здравствених проблема и предвиђању последица
 • овладавања превентивним, дијагностичким и терапијским методама
 • овладавања методама, поступцима и процесима истраживања
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа
 • примене знања у пракси
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим и међународним окружењем
 • уочавања и исправног решавања професионалних етичких дилема

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељног познавања, разумевања и критичког прихатања биолошких и медицинских принципа функционисања живих система
 • решавања конкретних здравствених и медицинских проблема правилним коришћењем научних метода и поступака
 • повезивања знања из различитих области и њихова примена
 • праћења и примене новина у струци и науци
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју
 • употребе информационо – комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја

По завршетку студија медицине од лекара се очекује да разуме значај научних основа и открића у медицини, да би их применио у медицинском одлучивању заснованом на доказима, кроз самостално и креативно решавање клиничких проблема у пракси, критичко коришћење медицинске литературе као и информационих технологија. Стечена знања и вештине дипломима ће омогућити  да самостално раде у здравственим установама на пословима који захтевају високо академско образовање другог степена.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Стечена знања и вештине дипломцима ће омогућити  да самостално раде у здравственим установама на пословима који захтевају високо академско образовање другог степена (лекар).

Извори података

Сајт факултета: http://www.medf.kg.ac.rs/


Каталог студијског програма:...