Articles

Универзитет у Крагујевцу - Факултет техничких наука - Техника и информатика - ИАС - ИМТ

Студијски програм - Техника и информатика

Научно поље - Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије

Научна област - Двопредметне студије

Диплома/титула - Мастер професор технике и информатике

Ниво студија - ИАС - интегрисане академске студије

Број ЕСПБ бодова - 300

Место где се изводи студијски програм - Чачак, Универзитет у Крагујевцу - Факултет техничких наука

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=IS_TI  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Сврха студијског програма интегрисаних академских студија ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА јесте висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских, стручних и истраживачких послова у области техничког и информатичког васпитања и образовања, послова у другим делатностима у различитим пословним системима у оквиру послова техничко-информатичке подршке и послова целоживотног образовања, као и послова развоја система васпитања и образовања.

Примарна сврха овог студијског програма јесте образовање студената за радно место наставника техничко-информатичког подручја у основним и средњим школама, организатора и реализатора образовних и наставних активности у другим институцијама система васпитања и образовања и организацијама и пословним системима у оквиру стручног усавршавања запослених, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области технике и информатике. 

Завршене интегрисане (основне и мастер) академске студије технике и информатике треба да омогуће студентима- будућим наставницима реализацију наставничке професије у области техничко-технолошког васпитања и образовања ученика основних и средњих школа обухватајући различите производне и информационе технологије."

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Стечена знања и вештине омогућавају да стручњаци овог профила (мастер професори) раде:

  • у основној и средњој школи у настави техничких и информатичких предмета (прописано у правилницима о врсти образовања наставника у школама Министарства просвете), као техничко-информатичка подршка настави, и администратори информационих система и база података;
  • у производним и другим пословним системима на пословима образовања и подршке развоју кадрова техничко-информатичке подршке; у агенцијама и службама за развој кадрова;
  • у другим институцијама школског система у секторима за истраживање и развој система васпитања и образовања и наставе посебних подручја.

Извори података

Сајт факултета: http://www.ftn.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:...