Articles

Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет - Гудачки инструменти - ОАС- УМ

Студијски програм - Гудачки инструменти

Научно поље - Уметност

Научна област - Музичка уметност

Диплома/титула - Дипломирани музички уметник (виолиниста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста)

Ниво студија - ОАС - основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - 

http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/PDF%20PREDATE%20DUKUMENTACIJE%20ZA%20AKREDITACIJU/Gudacki%20instrumenti%20-%20osnovne%20studije.pdf  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм Гудачки инструменти (виолина, виола, виолончело, контрабас) има за циљ да образује професионалне музичаре – виолинисте, виолисте, виолончелисте и контрабасисте, да формира слободне уметничке личности, које су способне да се самостално баве свим облицима извођаштва, као и педагошким радом у музичким школама. Истовремено им отвара могућност да се даље усавршавају на мастер, специјалистичким као и докторским студијама.

Циљ студијског програма јесте стицање знања и овладавање низом вештина које су неопходне професионалном музичару за обављање своје професије. Студијски програм је осмишљен тако да код студената развија како мајсторство свирања на гудчким инструментима и освајање репертоара, тако и аналитичко, компаративно сагледавање и диференцирање технологије технике гудача, постизање прецизности у изразу звука и стилског извођења. Са аспекта образовања професионалних музичара – педагога, негује се посвећен однос премапрофесији педагога, познавање праваца и школа за гудачке инструменте, њихових најважнијих представника, познавање елемената гудачке технике и вештина организације часа, као и познавање основних принципа при раду са децом.

На студијском програму Гудачки инструменти, студент стиче опште теоријске и практичне способности, знања и вештине потребне за самосталан или тимски рад на подручју стваралаштва у области музике и извођачких уметности, као и за бављење педагошким радом на нивоу основног образовања. Такође, студент је оспособљен за даљи наставак школовања и професионалног усавршавања.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Стечена знања и вештина дипломцима омогућавају да наступају као солисти, камерни музичари или као чланови оркестра, као и да раде као наставници у основним музичким и основним школама.

Извори података

Сајт факултета: http://www.filum.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:...