Articles

Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет - Енглески језик и књижевност - МАС - ДХ

Студијски програм - Енглески језик и књижевнос

Научно поље - Друштвено - хуманистичке науке

Научна област - Филолошке науке

Диплома/титула - мастер филолог (англиста)

Ниво студија - МАС - мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова - 60

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - 

http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/PDF%20PREDATE%20DUKUMENTACIJE%20ZA%20AKREDITACIJU/Engleski%20jezik%20i%20knjizevnost%20-%20master%20studije.pdf  ција о модулима - Нема модулаhttp://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/PDF%20PREDATE%20DUKUMENTACIJE%20ZA%20AKREDITACIJU/Engleski%20jezik%20i%20knjizevnost%20-%20master%20studije.pdf

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Садржај и структура овог студијског програма надовезују се на четворогодишње Основне академске студије Енглески језик и књижевност и усклађени су за домаћим и међународним стандардима из области англистике, науке о језику, науке о књижевности и релевантних примењених дисциплина. Студијски програм садржи теоријску и практичну наставу и истраживачки рад, а предмети су разврстани у категорије научно-стручних, стручно-аплиактивних, теоријско-методолошких.

Студентима је омогућено да стекну и теоријска и практична знања из основних области англистичке лингвистике и књижевности која се настављају на знања стечена на основним студијама: из социолингвистике (енглеског језика), примењене лингвистике енглеског језика, прагматике енглеског језика; из три основна књижевна жанра – прозе (романа), поезије и драме, из различитих области специјализације професора на студијском програму. Методе извођења наставе, које су прилагођене структури предмета, засноване су на динамично-комуникативној настави која се остварује кроз групни и самостални рад, у виду презентација, дискусија и самосталног истраживачног доприноса. Циљ је поспешивање наставно-истраживачке интеракције и теоријско-практичне примене.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Стечена знања и вештине могу бити примењена за рад у наставничким и сарадничким звањима, преводилаштву на свим нивоима, пословима у туризму, државној администрацији, издаваштву, разним установама културе, као и за даље образовање и усавршавање.

Извори података

Сајт факултета: http://www.filum.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:...