Articles

Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет - Зидно сликарство - МАС- УМ

Студијски програм - Зидно сликарство

Научно поље - Уметност

Научна област - Примењене уметности и дизајн

Диплома/титула - мастер примењени уметник

Ниво студија - МАС - мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова - 60

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - ...  ција о модулима - Нема м

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Циљеви студијског програма су усмерени на савлађивању естетско-функционалних вредности зидног сликарства и на стицању професионалних способности у савлађивању и презентирању потребних вештина и знања, како би се оспособили да овладају одређеним задацима. Програмски садржај на Факултету првенствено формира уметничко-ликовни профил као и уже стручно образовање. Циљ програма је да студенту омогући образовање за стицање теоретска, стручно-техничких, практичних и уметничких знања, кроз уводна, и тематска предавања, демонстрације, стручни надзор, перманентне консултације и коректуре уз практичан рад, оспособљавајући га за самосталан креативан рад и сарадњу са стручњацима различитих профила и институција.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Стечена знања и вештине дипломцима омогућавају самосталан уметнички и уметничко-истраживачки рад у области зидног сликарств, као и за педагошки рад у средњим уметничким школама и другим образовним и васпитним установама.

Извори података

Сајт факултета: http://www.filum.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:...