Articles

Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет - Француски језик и књижевност - МАС- ДХ

Студијски програм - Француски језик и књижевност

Научно поље - Друштвено - хуманистичке науке

Научна област - Филолошке науке

Диплома/титула - мастер филолог (романиста)

Ниво студија - МАС - мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова - 60

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/PDF%20PREDATE%20DUKUMENTACIJE%20ZA%20AKREDITACIJU/Francuskii%20jezik%20i%20knjizevnost%20-%20master%20studije.pdf  ција о модулима - Нема мо

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Дипломске академске – мастер студије студијске групе Француски језик и књижевност представљају продубљене студије, које се настављају на основне академске студије француског језика и књижевности. Њихов основни циљ је синтетичко и специјализовано образовање у области француског језика и књижевности. Дипломске академске студије студентима треба да омогуће не само научну оријентацију у основним и посебним лингвистичким и књижевним питањима и проблемима, као и развијање способности самосталног теоријског и критичког мишљења, већ и дубље синтетичке увиде у целину области којима се баве, у посебна дисциплинарна подручја лингвистике и књижевности, у специфичне проблеме из ових области, као и њихово интердисциплинарно повезивање са сродним областима.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Компетенције – научне, стручне и практичне – које студенти по завршетку мастер студија стичу, омогућиће им, како рад у просвети, односно у настави француског језика и књижевности, тако и делатност у институцијама културе и уздаваштву, рад у медијима, као и рад у преводилаштву. 

Извори података

Сајт факултета: http://www.filum.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:...