Articles

Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет - Француски језик и књижевност - ОАС - ДХ

Студијски програм - Француски језик и књижевност

Научно поље - Друштвено - хуманистичке науке

Научна област - Филолошке науке

Диплома/титула - дипломирани филолог (романиста)

Ниво студија - ОАС - основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу - Филолошко-уметнички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/PDF%20PREDATE%20DUKUMENTACIJE%20ZA%20AKREDITACIJU/Francuskii%20jezik%20i%20knjizevnost%20-%20osnovne%20studije.pdf  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Основне академске студије француског језика и књижевности у трајању од четири године као свој примарни циљ имају целовито образовање студената за сва радна места у просвети и у другим друштвеним делатностима у којима раде познаваоци француског језика и француске књижевности и цивилизације. Студенти се такође оспособљавају за теоријски научно-истраживачки рад у области научних дисциплина које се из различитих аспеката баве француским језиком и лингвистиком, француском и франкофоном књижевношћу, те француском цивилизацијом.

Основне академске студије француског језика и књижевности треба да омогуће студентима овладавање савременом књижевно-лингвистичком проблематиком неопходном за самостално теоријско и критичко бављење струком и науком, као и развијање интереса за теоријска знања и њихову примену у настави и пракси, са посебним освртом на интердисциплинарна повезивања.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Компетенције – научне, стручне и практичне – које ће студенти овог студијског програма стећи на студијама првог степена омогућиће им рад у настави француског језика и књижевности (на предшколском, основном и средњошколском нивоу), рад у издавачкој делатности, рад у медијима и рад у преводилаштву.

Извори података

Сајт факултета: http://www.filum.kg.ac.rs/
Каталог студијског програма:...