Универзитет у Крагујевцу - Природно-математички факултет - Екологија - ОАС - ПМ

Студијски програм - Екологија

Научно поље - Природно-математичке науке

Научна област - Биолошке науке

Диплома/титула - Дипломирани еколог

Ниво студија - ОАС- основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу- Природно-математички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/documents/Novi%20studijski%20programi/Osnovne%20akademske%20studije%20ekologija_knjiga%20predmeta%20_1_.pdf  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Циљ студијског програма основних академских студија Екологија је постизање компетенција и академских вештина из области природних наука, посебно екологије. Поред тога студент стиче способности за практичну примену знања. То укључује и:

  • оспособљавање студената да креирају политику, обављају и руководе пословима који захтевају знање из области екологије (у научно-истраживачким и технолошким институцијама, ботаничким баштама, природњачким музејима, националним парковима, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, биотехнолошким и развојним лабораторијама, заводима за мониторинг и заштиту животне средине, као и у областима индустрије, пољопривреде и слично),
  • образовање стручњака за руковођење и креирање политике у институцијама које се баве праћењем стања у животној средини,
  • развијање свести о неопходности заштите животне средине, на принципима одрживог развоја,
  • стицање способности разумевања и повезивања и примене стечених знања у решавању практичних проблема,
  • развијање критичког и самокритичког мишљења и приступа,
  • развијање способности анализе и процене исправности свог и туђег рада,
  • стицање знања потребних за даље усавршавање,
  • да се студент који је изабрао групу дидактичко-педагошких предмета оспособи за рад у основним и средњим школама,
  • развијање свести о потреби перманентног образовања,
  • обезбеђивање академског нивоа знања и ван стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за обављање и руковођење пословима у области екологије и заштите животне средине, оспособљен је за самостални рад и даље професионално усавршавање; за логичко, независно, критичко мишљење, формулисање претпоставки и извођење закључака; пласирање и публиковање научних и стручних информација; индивидуални рад и рад у тиму; примену стечених знања и решавање конкретних истраживачких проблема у различитим ситуацијама које проистичу током рада везаног за еколошку научну област, за планирање, сакупљање, процењивање и интерпретација релевантних информација из различитих еколошких субдисциплина; за залагање за економичну употребу природних ресурса на принципима одрживог развоја.
Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује компетентност и стручност за рад у области екологије и заштите животне средине, науке, образовања, индустрије, итд.

Извори података

Сајт факултета: http://www.pmf.kg.ac.rs/ и http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/index.html
Каталог студијског програма:http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/page/studijski_programi.html

мај 2014.


vodic-kroz-diplome