Articles

Универзитет у Крагујевцу - Агрономски факултет - Прехрамбена технологија - ОАС - ТТ

Студијски програм - Прехрамбена технологија

Научно поље - Техничко-технолошке науке

Научна област - Технолошко инжењерство

Диплома/титула - Дипломирани инжењер технологије

Ниво студија - ОАС- основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Чачак, Универзитет у Крагујевцу- Агрономски факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.afc.kg.ac.rs/images/stories/Akreditacija2013/OAS_Prehrambena_tehnologija/Prilozi/Prilog%205.2.pdf ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Реализацијом студијског програма основних академских студија Прехрамбена технологија конципираног на начин да се стичу фундаментална и стручна знања из области прехрамбеног инжењерства школоваће се дипломирани инжењери технологије који поседују компетентност у националним, европским и светским оквирима.
Стицањем неопходних фундаменталних знања и вештина студенти стичу могућност разумевања и практичне примене основних струковних дисциплина из области биљне и анималне прехрамбене технологије, као што су: познавање биљних и анималних сировина, технологија меса, млека и млечних производа, производа од воћа и поврћа, угљених хидрата, масти и уља, алкохолних пића и пива, контрола квалитета производа.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем студијског програма Прехрамбена технологија, дипломирани инжењери технологије стичу следеће опште способности: компетентни и квалификовани за решавање реалних практичних проблема из области савремене прехрамбене индустрије, као и за потенцијални наставак свог усавршавања и школовања, решавања проблема унутар поља истраживања, способност да прикупљају и тумаче релевантне податке ради доношења судова, способност за трансфер информација, идеја, проблема и решења, како стручној тако и широј јавности.

Извори података

Сајт факултета: http://www.afc.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:http://www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/studije/osnovne-akademske-studije/prehrambena-tehnologija

мај 2014.


vodic-kroz-diplome