Articles

Универзитет у Крагујевцу - Економски факултет - Економија - МАС - ДХ

Студијски програм - Економија

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке

Научна област - Економске науке

Диплома/титула - Дипломирани економиста- мастер

Ниво студија - МАС- мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова - 60

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу- Економски факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.ekfak.kg.ac.rs/DAS_knjiga_predmeta?q=DASOE_knjiga_predmeta

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Сврха студијског програма мастер академских студија Економија је да се, даљим научно-стручним образовањем, студентима омогући продубљивање знања из области: микро и макроекономске теорије и политике; релевантних аспеката процеса глобализације и транзиције; институционалних правила и институционалне структуре у оквиру које се доносе микро и макро економске одлуке значајне за функционисање економског система и економских субјеката; економског раста и развоја; монетарне политике и јавних финансија; институција финансијског тржишта и финансијских инструмената; банкарског пословања и електронског система плаћања. Вештине и специфична знања, која се нуде студијским програмом Економија, ближе су опредељена једним од два модула – Општа економија и Финансије, берзе и банкарство.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Студенти модула Општа економија се оспособљавају за самостално праћење актуелних теоријских и практичних економских трендова, што представља услов за бављење сложеним аналитичким активностима у раду државних органа, органа локалне самоуправе, за рад на факултетима и научно-истраживачким институтима, као и за даље научно напредовање у оквиру докторских академских студија.

Студенти модула Финансије, берзе и банкарсто стичу академска знања и практичне вештине које им омогућавају решавање сложених проблема на нивоу предузећа, у банкама и другим финансијским институцијама, консултантским кућама, брокерско-дилерским друштвима, берзама, осигуравајућим друштвима, пензионим и инвестиционим фондовима и оспособљени су за праћење актуелних тенденција у банкарском сектору, у свету и код нас, и за процену и управљање кредитним и тржишним ризицима.

Извори података

Сајт факултета: http://www.ekfak.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:http://www.ekfak.kg.ac.rs/?q=diplomske_nast_plan_sp_ekonomija

мај 2014.


vodic-kroz-diplome