Articles

Универзитет у Крагујевцу - Факултет педагошких наука - Васпитач у домовима - ОАС- ДХ

Студијски програм - Васпитач у домовима

Научно поље - Друштвено-хуманистичке науке

Научна област - Педагошке и андрагошке науке

Диплома/титула - Васпитач

Ниво студија - ОАС-основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 180

Место где се изводи студијски програм - Јагодина, Универзитет у Крагујевцу- Факултет педагошких наука

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предметаhttp://www.pefja.kg.ac.rs/predmeti.html

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Главни смисао овог програма треба посматрати двојако, с једне стране као припрему студената за непосредни васпитно-образовни рад и развијање њихових професионалних компетенција и, с друге стране, као припрему и омогућавање даљег образовања студената на мастер студијама. Овако одређена сврха студијског програма огледа се у стицању професионалних и стручних компетенција које омогућавају сваком студенту -будућем васпитачу у дому, да сваком васпитанику који борави у условима домског васпитања и образовања обезбеди активно учешће у групним процесима и да прилагођава услове боравка деце њиховим потребама, могућностима и интересовањима. Из циљева студијског програма произашао је циљ програма професионалне праксе - који је Факултет донео у оквиру напора да се пракса студената реформише.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Компетенције за стручну област васпитача у домовима:

 • зна домску педагогију и њене везе са другим научним дисциплинама;
 • познаје домске моделе и разуме начине прилагођавања истих постојећем контексту;
 • познаје опште принципе, циљеве и исходе домског васпитања;
 • поседује дидактичко-методичка знања;
 • поседује знања о психофизичком развоју, развојним сметњама, развојним кризама и њиховом превазилажењу;
 • познаје и разуме психолошке аспекте институционалног живота васпитаника и
 • познаје елементе социјалне педагогије, разуме различите појавне облике индивидуалног и социјалног насиља у домовима, његове узроке и начине превенције.

Компетенције за васпитни рад и методику васпитног рада у домовима:

 • планира и програмира васпитни рад водећи рачуна о индивидуалним особеностима васпитаника и карактеристикама социјалног контекста;
 • систематски ради на остварењу васпитних циљева;
 • примењује различите методичке поступке у складу са васпитним циљевима и
 • континуирано прати и вреднује постигнућа васпитаника и планира и предузима мере подршке.

Компетенције за комуникацију и сарадњу:

 • познаје облике и садржаје сарадње са различитим партнерима у васпитном раду;
 • професионално и конструктивно сарађује са колегама, управом дома, стручном службом и другим професионалцима и
 • сарађује са родитељима васпитаника и представницима шире и локалне друштвене средине.

Извори података

Сајт факултета: http://www.pefja.kg.ac.rs
Каталог студијског програма:http://www.pefja.kg.ac.rs/oas_dv.html

мај 2014.


vodic-kroz-diplome