Articles

Универзитет у Крагујевцу - Природно-математички факултет - Биолог - ОАС - ПМ

Студијски програм - Биологија

Научно поље - Природно-математичке науке

Научна област - Биолошке науке

Диплома/титула - Дипломирани биолог

Ниво студија - ОАС- основне академске студије

Број ЕСПБ бодова - 240

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу- Природно-математички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета - http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/documents/Novi%20studijski%20programi/Osnovne%20akademske%20studije%20biologija_%D0%BAnjiga%20predmeta.pdf ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Циљ студијског програма је:

  • оспособљавање студената да креирају политику, обављају и руководе пословима који захтевају знање из области биологије (у научно-истраживачким и технолошким институцијама, ботаничким баштама, природњачким музејима, националним парковима, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, биотехнолошким и развојним лабораторијама, заводима за мониторинг и заштиту животне средине, као и у областима индустрије, пољопривреде, медицине и слично),
  • образовање стручњака за руковођење и креирање политике у институцијама које се баве праћењем стања у животној средини,
  • оспособљавање студената за практичан рад на пословима који захтевају знање из области биологије,
  • стицање способности разумевања и повезивања и примене стечених знања у решавању практичних проблема,
  • развијање критичког и самокритичког мишљења и приступа,
  • развијање способности анализе и процене исправности свог и туђег рада,
  • стицање знања потребних за даље усавршавање,
  • да се студент који је изабрао групу дидактичко-педагошких предмета оспособи за рад у основним и средњим школама,
  • развијање свести о потреби перманентног образовања,
  • обезбеђивање академског нивоа знања и ван стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

По завршетку основних академских студија биологије формирају се стручњаци оспосособљени да раде у школама, као и да раде послове сарадника у областима где су примењива знања из области биологије: у научно-истраживачким лабораторијама, ботаничким баштама, природњачким музејима, националним парковима, акредитованим лабораторијама за контролу квалитета, биотехнолошким лабораторијама, развојним лабораторијама, као и у областима индустрије, пољопривреде, медицине и слично.

Извори података

Сајт факултета: http://www.pmf.kg.ac.rs/ и http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/index.html
Каталог студијског програма:http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/page/studijski_programi.html

мај 2014.


vodic-kroz-diplome