Articles

Универзитет у Крагујевцу - Природно-математички факултет - Екологија - МАС - ПМ

Студијски програм - Екологија

Научно поље - Природно-математичке науке

Научна област - Биолошке науке

Диплома/титула - Мастер еколог

Ниво студија - МАС- мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова - 60

Место где се изводи студијски програм - Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу- Природно-математички факултет

Информације о садржају студијског програма

Линк ка списку предмета -http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/documents/Novi%20studijski%20programi/Master%20%D0%B5kologija_%20knjiga%20predmeta.pdf  ција о модулима - Нема модула

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје

Студијски програм мастер академских студија Екологија има за циљ да образује и оспособи стручњаке за стручни и научни рад са развијеним компетенцијама за анализу и синтезу основних знања у различитим областима природних наука, посебно екологије.

Специфична сврха програма мастер студија је да студенти буду оспособљени за:

  • рад у развојним лабораторијама и истраживачким центрима који се баве истраживањима на пољу екологије и заштите животне средине,
  • рад у институцијама чији је примарни задатак заштита природе и очување биодиверзитета,
  • рад у органима државне управе, инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа.

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Екологија студент стиче знања, вештине и ставове неопходне за обављање и руковођење пословима у области екологије и заштите животне средине, оспособљен је за самостални рад и даље професионално усавршавање.
Стечено знање по завршетку ових студија обезбеђује компетентност и стручност за рад у области екологије и заштите животне средине, науке, образовања, индустрије, итд.

Извори података

Сајт факултета: http://www.pmf.kg.ac.rs/ 
Каталог студијског програма:http://www.pmf.kg.ac.rs/bioeko/page/studijski_programi.html

мај 2014.


vodic-kroz-diplome