UNIVERZITET U NOVOM SADU - CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE - 2014

OSNOVNE INFORMACIJE O CENTRU ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANjE STUDENATA


Radi obezbeđivanja stručne univerzitetske službe sa delotvornim sistemom podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština od značaja pri zapošljavanju i daljem obrazovanju, i u cilju strateškog povezivanja akademske i poslovne zajednice u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji, Univerzitet u Novom Sadu je osnovao Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata (u daljem tekstu: Centar) u 2007. godini. Zvanično je kancelarija otvorena u oktobru 2008. godine. 

Centar je osnovan da bi doprineo daljem pozicioniranju Univerziteta u Novom Sadu kao modernog evropskog univerziteta i njegovoj bržoj i efikasnijoj integraciji u Evropski prostor visokog obrazovanja. Delatnost Centra treba da nadomesti dugogodišnji nedostatak saradnje univerziteta i privrede, pogotovo u procesu karijernog informisanja, obrazovanja, savetovanja studenata i povezivanja za poslobnom zajednicom. Kao jedan od primera najbolje prakse i dokazano efikasan sistem rešavanja zatečenog stanja nametnulo se osnivanje Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, koji postoji na većini modernih evropksih univerziteta.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata ima za cilj da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu.

O funkcionisanju Univerzitetskog centra stara se Savet Univerzitetskog centra koga čine dva predstavnika Univerziteta koje imenuje Senat Univerziteta u Novom Sadu i jedan predstavnik Upravnog odbora Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje. Savet je osnovan zvanično tokom 2010. godine.

Korisnici Centra:
• svi studenti Univerziteta u Novom Sadu, kao i oni koji su diplomirali na nekom od fakulteta;
• poslodavci;
• zaposleni na fakultetima u sastavu Univerziteta.

Sve usluge centra su besplatne za studente i poslodavce. Studenti i diplomci Univerziteta u Novom Sadu mogu se registruju preko veb sajta www.razvojkarijere.uns.ac.rs i potom da koriste sve usluge Centra. 

Usluge koje Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata nudi studentima i diplomcima su:

 • Informacije o stručnim praksama, volonterskom radu, dodatnoj edukaciji i ponudama za posao
 • Pomoć prilikom pisanja CV-ja, motivacionih pisama i aplikacija za posao
 • Knjige vezane za karijerno vođenje, profesionalnu orijentaciju i lake veštine
 • Brošure sa korisnim karijernim savetima 
 • Radionice lakih karijernih veština (pisanje CV-ja, pripreme za intervju za posao, aktivno traženje posla...) 
 • Karijerno savetovanje i profesionalna orijentacija
 • Prezentacija kompanija i sastanci sa poslodavcima
 • Mogućnost pravljenja profila studenta i postavljanje CV-ja na veb sajtu
 • Univerzitetski programi praksi
 • Univerzitetske nagrade studentima koji su postigli izuzetan uspeh na polju svojih studija, stručnog i naučnog rada, umetnosti i sporta

Radi ostvarivanja što bolje saradnje kompanija i preduzeća i povezivanja sa studentima i diplomcima, Centar poslodavcima pruža usluge:

 • prezentacije kompanije
 • radionice i predavanja
 • programi praksi i volontiranja
 • oglašavanje slobodnih radnih mesta, stručnih praksi i sličnih konkursa

Adresa:    
Dr Ilije Đuričića 3
Kontakt telefoni:    
(021) 485 2041
Email:   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Websajt Centra:    
http://www.razvojkarijere.uns.ac.rs/

FAKULTETI U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU:

1.    Filozofski fakultet
2.    Poljoprivredni fakultet
3.    Pravni fakultet
4.    Tehnološki fakultet
5.    Ekonomski fakultet
6.    Fakultet tehničkih nauka
7.    Medicinski fakultet
8.    Prirodno-matematičkifakultet
9.    Akademija umetnosti
10.    Građevinski fakultet
11.    Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu
12.    Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
13.    Pedagoški fakultet u Somboru
14.    Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici