Шта послодавцима значи Додатак дипломи

careerssurvey

Истраживање које је реализовано у оквиру Темпус пројекта „Развој каријерног вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији“ током 2013.године показало је да је већина послодаваца (85%) делимично или у потпуности упозната са Болоњским процесом реформе високог образовања. Више од половине послодаваца (око 60%) упознато је са постојањем документа „Додатак дипломи“ и сматра да би им овај документ био веома користан приликом селекције кандидата за посао. Са друге стране око 40% послодаваца никада није чуло за Додатак дипломи, свега 6% сматра да је реформа допринела пласману квалитетније радне снаге на тржиште рада, а чак 80% послодаваца не прави разлику између диплома реформисаних и старих студијских програма и сматра да није могуће одредити јасну разлику између мастера и бачелора.  Они послодавци коју су навели да могу да направе разлику између мастера и бачелора, као разлику истучу: озбиљност, виши степен знања, способност решавања комплексних проблема и бољу организованост мастер студената. 


Додатак дипломи (Diploma Supplement) 

Додатак дипломи (Diploma Supplement) је документ који се прилаже дипломи са циљем детаљнијег увида у ниво, природу, садржај студија, систем и правила студирања на одређеној високошколској институцији. Овај документ сачињава национална високообразовна институција која издаје и диплому, у складу са општим моделом овог документа који је усвојен на европском нивоу

Додатак дипломи садржи осам поглавља: 1) Информације о носиоцу дипломе, 2) Информације које ближе одређују квалификације за коју се диплома издаје, 3) Информације о нивоу квалификације, 4) Информације о систему и садржају студија и постигнутим резултатима, 5) Информације о академским и професионалним могућностима које пружа квалификација, 6) Додатне информације, 7) Овера додатка дипломи, 8) Информација о националном систему високог образовања.

У првом одељку наводе се лични подаци о дипломираном студенту. Други и трећи одељак појашњавају квалификацију за коју се издаје диплома, док се у четвртом одељку налазе списак положених испита са постигнутим оценама и припадајућем броју ЕПСБ бодова. Пети одељак пружа информације о професионалном статусу дипломца а шести одељак додатне информације. Поени за ваннаставне активности не улазе у редовне бодове током студија, већ се уписују у Додатак дипломи, који послодавцу даје додатне информације о кандидату. Студентима универзитета се у овај део бележе бодови за обављену праксу, волонтерски рад и друге активности, што послодавцима омогућава да боље сагледају њихове квалитете при запошљавању. Поред овере документа у седмом поглављу, на крају се налази информација о систему високог образовања.

На овај начин, послодавцима и међународним институцијама олакшано је разумевање образовања кандидата.

Зашто су, уз диплому, важне и додатне информације? – знање шире од звања

Поени за ваннаставне активности не улазе у редовне бодове током студија, већ се уписују у Додатак дипломи.

Према Правилнику о вредновању ваннаставних активности студената, који је донео Савет Универзитета у Београду 2013.године бодују се: обављена пракса, добровољни рад у локалној заједници, ангажовање у спортским друштвима, учешће на националним и међународним такмичењима, учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету и факултету, активно учешће у органима и телима Универзитета. Правилник дефинише поступак вредновања ваннаставних активности и услове за доделу ЕСПБ бодова. 

Дакле, додатак дипломи за послодавца представља једну врсту сертификата који додатно и поуздано приказује напоре дипломираних да током студија савладају и практичне вештине које ће им користити у будућем позиву. Даље, овај документ пружа увид у њихову спремност да се самостално ангажују око професионалног развоја, да проширују интересовања и самоиницијативно продубљују знање.

При селекцији, додатак дипломи може допринети валиднијим закључцима о мотивисаности кандидата, његовим способностима, вештинама и пољима интересовања. На пример, послодавац уз помоћ Додатка дипломи може да се определи за студента који има висок просек оцена и посветио се учењу или да одабере онога који се посветио различитим активностима током студија.

Додатак дипломи за послодавца представља једну врсту сертификата који додатно и поуздано приказује напоре студената да током студија науче и практичне вештине које ће им користити у будућем позиву.

Послодавац уз помоћ Додатка дипломи може да се определи за студента који има висок просек оцена и посветио се учењу или да одабере онога који се посветио и другим активностима током студија. 

Један од основних елемената за изградњу јединственог простора европског образовања јесте ЕСПБ – Европски систем преноса бодова (European Credit Transfer System - ECTS)који пре свега обезбеђује националним образовним системима широм Европе транспарентност у односу на друге образовне системе и омогућује ефикасну мобилност студената и професора унутар Европе. Овај систем је постао универзални систем за комуникацију између академских институција. Један ЕСПБ бод подразумева између 25 и 30 часова рада, а студент може да буде ангажован на неколико послова и тако сабирати већи број бодова.Србија се укључила у Болоњски процес реформе високог образовања 2003.године, а 2005. је донешен нови Закон о високом образовању. По закону, уведен је Европски систем преноса бодова (ЕСПБ), тростепени систем студија и додатак дипломи. Од 2007/08. сви нови студенти су почели да студирају по новом програму.

ЕСПБ као подршка припреми студената за целоживотно учење

У традиционалном систему главни елементи едукације били су засновани на предавањима и учењу из обавезне литературе. Није се много обраћала пажња на потребе студената, њихове жеље и очекивања. Може се рећи да је овакав образовни систем био центриран на „оног који предаје“. Са друге стране, нови образовни систем даје више флексибилности у процесу учења. Студенти имају више избора – на који ће начин и у којем контексту да сакупе потребне бодове, те прилику да креирају сопствени пут којим ће проћи кроз студије (наравно у понуђеним оквирима). Дакле, за разлику од старог система, ЕСПБ систем је центриран на „оног који учи“. Такође, у новом систему омогућено је и награђивање неформалног и информалног учења (тј. знања стеченог кроз разне курсеве, хобије, радна искуства и друге ваннаставне активности), тако да студент може сакупити и више од 60 бодова по години. На овај начин студенти преузимају већу одговорност за сопствени развој, постају способни да се сами мотивишу за ангажовање у областима интересовања и усмеравају се на целоживотно учење. Циљ је да се воља за учењем и усавршавањем буди не само при очекивању награда (плата, запошљавање, такмичење са другима) већ и да се прати сопствена радозналост, унутрашње потребе за сазнавањем и развојем личности.
У Водичу кроз дипломе прочитајте:vodic-kroz-diplome